{{ header }}

RAPORTUL ANUAL

 la 31.12.2021

conform  Regulamentului A.S.F. NR. 5 / 2018

SC   COMCM   SA  CONSTANŢA

Sediul social :                                                                         Bulevardul Aurel Vlaicu 144, Constanţa

Numărul de telefon / fax :                                                      0241 617308, 0241 616023

Numărul si data inregistrarii la Registrul Comerţului :         J 13 / 613 / 1991

Cod unic de inregistrare fiscală :                                            RO 1868287

Piaţa pe care se tranzacţionează valorile mobiliare: BVB Bucuresti;

Capital social subscris si vărsat :                                          23.631.667,80 ron

Principalele caracteristici ale valorilor imobiliare emise: 236.316.678 acţiuni cu valoarea nominală     de 0,1 lei/acţiune

1.ANALIZA ACTIVITĂŢII SOCIETĂŢII COMERCIALE

1.1 a) Descrierea activităţii de bază a societăţii comerciale

Societatea COMCM S.A. este persoană juridică română înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub numărul J13/613/1991, cod unic de înregistrare  RO 1868287 si funcţionează ca o societate pe acţiuni în conformitate cu prevederile Legii 31/1990 privind societăţile comerciale republicată, cu modificările şi completările ulterioare.                                                                                                                                                                                                      

            Este o societate ale cărei acţiuni sunt tranzacţionate pe piaţa bursieră BVB având simbolul "CMCM", fiindu-i incidente prevederile Legii 24/2017.

 Evidenţa acţionarilor este ţinută de DEPOZITARUL CENTRAL S.A., conform contractului nr. 1615 / 02.11.1999.

Situaţiile financiare individuale pentru exercitiul financiar 2021, sunt  intocmite in conformitate cu Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aplicabile societăţilor comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată.          

             Obiectul principal de activitate, potrivit clasificării C.A.E.N. este " fabricarea betonului "   cod 2363.

 Activităţile secundare pe care le desfăşoară societatea, sunt următoarele :

·       activitati de inchiriere spatii;

Societatea obţine venituri şi din vânzarea de active. 

b)   Precizarea  datei de înfiinţare a societăţii comerciale:

Societatea COMCM S.A. Constanţa a luat fiinţă în anul 1991 prin desprinderea din fostul Trust de Construcţii Locale Constanţa (T.A.G.C.M.), în conformitate cu Decizia Consiliului Judeţean Constanţa nr.703/14 dec. 1990.

c)   Descrierea fuziunilor sau reorganizarilor semnificative a emitentului, a filialelor sale sau a societatilor controlate, in timpul exercitiului financiar:

             Nu este cazul.

d)    Descrierea situatiei activelor:

         În anul 2021 societatea a procedat la evaluarea imobilizarilor necorporale, corporale si financiare la valoarea justa. Reevaluarea a fost efectuata de evaluatorul autorizat ANEVAR, societatea FINEVEX SRL.

         In urma evaluarii s-a constatat ca majoritatea activelor prezinta un grad foarte ridicat de uzura, peste 94%.

         La 31.12.2021 au fost inregistrate valorile juste ale activelor societatii, astfel:

-    pentru imobilizarile financiare, reprezentand actiunile SCUT aflate in proprietatea COMCM SA, a fost inregistrata o diminuare de valoare, in suma de 905.410,56 lei;

-    pentru imobilizarile corporale, a fost inregistrata, global, atat o crestere de valoare cu suma de 3.616.022,42 lei, din care pentru terenuri suma de 2.827.663,77 lei, cat si o diminuare de valoare, cu suma de 61.289,23 lei.   

        

 

e)    Descrierea principalelor rezultate ale evaluarii activităţii societăţii

 

1.1.1. Elemente de evaluare generală:

 

a)      Profit

             Evoluţia  profitului brut si a profitului net in  perioada 2020 – 2021,  se prezintă astfel: 

An

Profit/pierdere brut(ă)

Profit net

1

2

3

2020

(2.312.876)

(2.329.615)

2021

(4.523.114)

(5.300.181)

b)       Cifra de  afaceri

  Evolutia cifrei de afaceri in perioada 2020– 2021se prezintă astfel:

An

Cifra de afaceri

1

2

2020

1.272.463

2021

1.477.675

                    c)   Export:

 

         Nu s-au înregistrat operaţiuni de export în cursul anului 2021.

 

 

  d) Costuri:

 

          La sfârşitul anului 2021, cheltuielile totale înregistrate               16.292.557 lei, din care:

-          cheltuieli din activitatea de exploatare :                     16.292.427 lei 

-          cheltuieli financiare  :                                                              130 lei

Prezentăm mai jos situaţia comparativă a evoluţiei costurilor în perioada 2020– 2021:

An

CHLETUIELI EXPLOATARE

CHLETUIELI FINANCIARE

1

2

3

2020

3.855.495

270

2021

16.292.427

130

         Societatea monitorizează in permanenţă costurile societăţii, luând măsuri in vederea diminuării acestora.

e)      % din piata detinut:

        Societatea inchirieaza spatiile detinute in proprietate, fara a se concentra pe desfasurarea acestei activitati pe termen lung.

 

f)       Lichiditate (disponibil in cont):

 

Structura disponibilităţilor băneşti ale societăţii la data de 31.12.2021 este următoarea :

-  disponibilităţi băneşti aflate in casieria societăţii 

 785 lei

-  disponibilităţi băneşti aflate in conturile curente, in lei si valută 

 4.566.458 lei

  TOTAL  

4.567.243 lei

                                                     

1.1.1. Evaluarea nivelului tehnic al emitentului:

            Activităţile desfăşurate de societate sunt :

·       activitati de inchiriere spatii.

                       

            Activitatea de inchiriere spaţii se desfăşoară în spaţiile aflate în proprietatea societăţii.

a)      Principalele pieţe de desfacere pentru fiecare produs sau serviciu si metodele de distribuţie :

 

            Societatea se adresează atât pieţei locale, cât şi pieţei naţionale şi internaţionale.

            Deasemenea, activitatea de inchiriere spaţii implica clienţi atât din Constanţa, cât si la nivel naţional.

b)      ponderea fiecărei categorii de produse sau servicii în veiturile şi în totalul cifrei de afaceri ale emitentului pentru ultimii 3 ani 

           

CATEGORIE PRODUS/SERVICIU

ANUL

PONDERE VENITURI

%

PONDERE CIFRA DE AFACERI

%

Comert

2019

-

-

2020

2,13

2,56

2021

-

-

Servicii

2019

26,35

31,31

2020

-

-

2021

-

-

Chirii

2019

57,83

68,69

2020

80,53

97,43

2021

       11,00

85,00

 

c)      produsele noi avute in vedere pentru care se va afecta un volum substanţial de active în viitorul exerciţiu financiar, precum şi stadiul de dezvoltare a acestor produse

            Societatea nu şi-a propus dezvoltarea unor produse noi în exerciţiul financiar viitor. 

1.1.3.      Evaluarea activităţii de aprovizionare tehnico-materială (surse indigene, surse import)

 

            Sursele de aprovizionare ale societăţii sunt surse indigene, principalii furnizori fiind furnizorii de utilităţi.  

1.1.4.      Evaluarea activităţii de vânzare

            Produsele şi servicile oferite de societate se adresează pieţei interne.

            Perspectiva de desfăşurare a activităţii este pe termen mediu, putandu-se desfăşura atâta vreme, cât societatea mentine activele în care se desfăşoară, respectiv spaţiile pentru inchiriere.

            Principalii furnizori ai societăţii sunt furnizorii de utilităţi. Societatea nu este dependentă de alti furnizori.

Societatea, din perspectiva activităţii desfăşurate nu este dependentă de un client sau grup de clienţi.

1.1.5.      Evaluarea aspectelor legate de angajaţii/personalul societăţii comerciale

           

a)      Numărul şi nivelul de pregătire a angajaţilor societăţii comerciale precum si a gradului de sindicalizare a forţei de muncă

            Societatea, la 31.12.2021, nu are angajati.

 

b)     Descrierea raporturilor dintre manager si angajaţi precum si a oricăror elemente conflictuale ce caracterizează aceste raporturi

           

Nu este cazul.

1.1.6.       Evaluarea aspectelor legate de impactul activităţii de baza a emitentului asupra mediului înconjurător

 

Nu este cazul.

 

1.1.7.       Evaluarea activităţii de cercetare si dezvoltare

        

Nu au existat cheltuieli de cercetare – dezvoltare in anul 2021 si nu se anticipează efectuarea unor astfel de cheltuieli in exercitiul următor.

1.1.8.        Evaluarea activităţii societăţii comerciale privind managementul riscului

 

Riscul de preţ

            Societatea îsi desfasoara activitatea, cu preponderenta pe baza de contracte. Pentru evitarea riscului de preţ, in aceste contracte sunt stipulate clauze referitoare la garantarea efectuării plăţilor de către clienţi, materializate in stabilirea preţului contractului, a datei de facturare, a termenelor de plata, a penalităţilor de întârziere, a garanţiilor de plata, precum si a metodelor de modificare a contractelor.

            Risc de credit 

            In anul 2021 societatea nu a fost supusa riscului de credit.

           

            Risc de lichiditate si de cash – flow

            In scopul evitării riscului de lichiditate, fluxurile de trezorerie operaţionale si financiare sunt monitorizate ai analizate lunar.

Societatea in permanenta monitorizează soldul debitelor clienţi pentru adoptarea de masuri in vederea eliminării riscului de neîncasare a mărfurilor livrate si serviciilor prestate. In acest sens, este urmărita respectarea contractelor, încasarea debitelor, executarea garanţiilor. O alta măsura de evitare a riscului de lichidate este încasarea in avans a produselor livrate si serviciilor executate.

Pentru a asigura fluxul de activitate, sunt monitorizate permanent si soldurile creditoare ale creditelor furnizori, astfel incat societatea sa nu fie pasibila de plata de penalitati de întârziere.     

1.1.9.       Elemente de perspectiva privind activitatea societăţii comerciale

a)      Tendinţe, elemente, evenimente sau factori de incertitudine care afectează sau ar putea afecta lichiditatea societăţii comparativ cu aceeaşi perioada a anului anterior

            Lichidităţile societăţii sunt influenţate de volumul clienţilor incerţi. Evolutia lichidităţii in ultimii 2 ani este :

-          2020 : 1.367.776 lei

-          2021 : 4.567.243 lei

b)      Prezentarea şi analizarea efectelor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate asupra situaţiei financiare a emitentului comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut

Atât în exerciţiul financiar 2020, cât şi în exerciţiul financiar 2021, conducerea societaăţii a efectuat cheltuieli in limita disponibilităţilor, astfel încât să nu fie influenţată negativ situaţia financiară a societăţii şi să nu fie influenţată negativ derularea contractelor încheiate de societate pe termen mai mare de un an.

c)      Prezentarea şi analizarea evenimentelor, tranzacţiilor, schimbărilor economice care afectează semnificativ veniturile din activitatea de bază

 

In anul 2021, comparativ cu anul 2020, ponderea veniturilor obţinute de societate din activitatea de chirii in cifra de afaceri a inregistrat o usoara crestere. In anul 2021 societatea nu a inregistrat venituri din servicii.

 

2. ACTIVELE CORPORALE ALE SOCIETATII COMERCIALE

            2.1. Amplasarea si caracteristicile principalelor capacitaţi de producţie in proprietatea societăţii comerciale

        Pentru realizarea obiectului de activitate de inchiriere, societatea dispune de capacităţi necesare activităţii de închiriere.

2.2. Descrierea si analizarea gradului de uzura al proprietatii societăţii comerciale 

Activele societăţii prezintă diferite grade de uzura, in funcţie de data punerii in funcţiune a acestora.  

Capacităţile de producţie ale societăţii sunt intr-o stare avansata de deteriorare, uzate fizic si moral, necesita investiţii foarte mari pentru retehnologizarea lor ce nu justifica menţinerea lor in stare de funcţionare. Scoaterea acestora din functiune se justifica si datorita imposibilitatii respectarii unor conditii stranse de gospodarire a apelor si de mediu.

 

   2.3. Probleme legate de dreptul de proprietate

 

Nu exista probleme semnificative legate de dreptul de proprietate a activelor corporale ale societăţii.

3. PIATA VALORILOR MOBILIARE EMISE DE SOCIETATEA COMERCIALA

 

3.1. Piata din România si din alte tari pe care se negociează valorile mobiliare emise de societatea comerciala

 

Piata de capital din România pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise de societatea COMCM S.A., simbol CMCM este piata reglementata B.V.B. categoria standard.

 

3.2. Dividende

 

In anul 2021 societatea a nu a repartizat dividende deoarece in anul 2020 a obtinut pierdere.

 

3.3. Descrierea oricăror activitati ale societăţii comerciale de achiziţionare a propriilor acţiuni

 

Societatea nu şi-a achiziţionat propriile acţiuni.

 

3.4. Numărul si valoarea nominala a acţiunilor emise de societatea mama deţinute de filiale

 

Nu este cazul.

 

3.5. Modul in care societatea comerciala îşi achita obligaţiile fata de deţinătorii de obligaţiuni si/sau titluri de creanţa emise de societate

 

Societatea nu a emis certificate de participare, obligaţiuni sau alte valori mobiliare.

 

4. CONDUCEREA SOCIETĂŢII

 

            La data de 31.12.2021, administratorii societăţii, alesi in AGOA din data de 04.12.2021, sunt:

1.      Vatuiu Mihaita – Giani

2.      Calin Dragos

3.      Busu Cristian

4.      Alexe Gabriela

5.      Rosu Bogdan Nicolae

            In cursul anului 2021, în diferite intevale, au făcut parte din Consiliul de Administratie, următorii administratori :

-          Alexe Gabriela

-          Arion Irina-Elena

-          Arion Cosmin

-          Rosu Bogdan Nicolae

-          Filip Bogdan Liviu

 

            Director General al societăţii a fost d-na Gabriela Alexe in intervalul 01.01.2021 – 31.12.2021.

Structura  acţionariatului societăţii la data de 31.12.2020 este următoarea :

1

SIF Transilvania S.A.

134.049.930

actiuni

56,7247 %

2

Frăţilă Constantin

27.534.518

acţiuni

11,6515 %

3

Frăţilă Mihaela

23.651.000

acţiuni

10,0082 %

4

Cociu Maria-Alexandra

23.646.408

acţiuni

1.        10,0062 %

5

Consulting&Construction Investments SA

Investments S.A.       

23.870.000

10,1009 %

6

Alţi acţionari

3.564.822

acţiuni

1.        1,5085 %

TOTAL

236.316.678

acţiuni

         100,0000 % 

 

            Participarea administratorilor in capitalul social:

1.      Alexe Gabriela

7.000 actiuni 

0,0029%

2.      Calin Dragos

175 actiuni

0,0000%

  

  5. SITUATIA FINANCIAR CONTABILA                                                                                           

          

a)      Elemente de bilanţ:

ELEMENTE DE ACTIV

So  ld la 31.12.2019

Sold la 31.12.2020

Sold la 31.12.2021

ACTIVE

 

 

 

Imobilizări corporale

65.296.270

64.402.465

         59.911.827

Imobilizări  necorporale

0

0

 

Active financiare

7.844.805

7.799.893

10.511.872

Active imobilizate -total

73.141.075

72.202.358

70.423.699

Stocuri

174.949

22.665

6.753

Creanţe comerciale si avansuri plătite

5.221.092

4.799.886

8.209.315

Alte creanţe

8.423.608

8.333.630

1.020.180

Numerar si conturi  la bănci

2.141.157

1.367.776

4.567.243

Cheltuieli in avans

3.750

2.136

4.953

Active circulante-total

15.964.556

14.526.093

13.808.444

TOTAL ACTIVE

89.105.631

86.728.451

84.232.143

 

ELEMENTE DE CAPITALURI SI DATORII

Sold la 31.12.2019

Sold la 31.12.2020

Sold la 31.12.2021

CAPITALURI PROPRII

 

 

 

Capital si rezerve

 

 

 

Capital social

23.631.668

23.631.668

23.631.668

Rezerve din reevaluare

62.589.096

62.539.186

58.382.442

Rezerve 

7.693.068

7.437.869

7.437.869

Rezultatul reportat

(7.335.148)

(12.134.652)

(6.691.500)

Rezultatul perioadei

(5.054.702)

(2.329.615)

(5.300.181)

Repartizare profit

 

 

 

Capitaluri proprii-total

81.523.982

79.144.456

77.460.298

Datorii

 

 

 

Datorii comerciale si avansuri

106.486

134.369

120.650

încasate

Alte datorii

7.581.649

7.449.626

916.768

Provizioane

 

 

5.734.427

Datorii-total

7.688.135

7.583.995

6.771. 845

TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII

89.105.631

86.728.451